Academy Conditions Magnetic Nail Academy Soesterberg

Download het opleidingsreglement (PDF 240KB)

1. Overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en de Magnetic Nail Academy Soesterberg als Opleidingsinstituut voor de duur van de
opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

2. Lesdagen

Alle lessen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur met drie kwartier lunchpauze, tenzij anders is aangegeven. Tijdens de lesdagen krijgt u
en eventueel uw model van ons een lunch aangeboden. De cursist dient 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Deze tijd is
bedoeld om de tafel in te richten en om een kopje koffie te nuttigen. Indien het niet mogelijk is om op tijd aanwezig te zijn (door bv. een ongeluk
onderweg of file) dan dient u dit telefonisch door te geven. Het is tot 10.30 uur toegestaan het cursuslokaal te betreden en deel te nemen aan de
cursus. Na 10.30 uur is het niet meer mogelijk om de cursus op de betreffende dag te volgen. U kunt dan een nieuwe afspraak maken om de
cursus in te halen.

3. Inhalen van de cursussen

De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is mogelijk om per 8 lesdagen 1 les te verzetten, dit dient
voor aanvang van de opleiding bij de Magnetic Nail Academy schriftelijk bekend te zijn gemaakt door de cursist. Bij meer dan 1 verschoven lesdag
per 8 lesdagen wordt bij elke volgende verschuiving een bedrag ad € 25,- administratiekosten berekend.
Inhalen van geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de les bij ons is aangemeld. Dit
kan alleen via email adres cursus@magneticnaildesign.com.

De Magnetic Nail Academy is gerechtigd in geval van overmacht de cursusdagen te wijzigen zonder dat de cursist daarvan compensatie in
enigerlei vorm kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe cursusrooster schriftelijk aan u medegedeeld.

4. Lesgeld

4.a. Om verzekerd te zijn van deelname aan de Basis opleiding, dient u zich schriftelijk aan te melden en een aanbetaling te voldoen op de eerste
lesmodule. Zonder deze aanbetaling wordt u niet beschouwd als aangemeld en kunt u niet deelnemen aan de opleiding. Na inschrijving ontvangt
u een schriftelijke bevestiging met daarbij de factuur en een Ideal link voor betaling van de opleiding. Middels deze link dient u de betaling van de
opleiding te voldoen, uiteraard kan dit ook middels overmaking. U ontvangt na betaling een betalingsbevestiging.

4. b. Het lesgeld dient 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende cursus in zijn geheel te zijn voldaan door middel van een Ideal betaling. De
Magnetic Nail Academy behoudt zich het recht voor om bij annulering vóór aanvang van de cursus 10% van het lesgeld in te houden in verband
met administratiekosten. De Magnetic Nail Academy behoudt zich het recht voor om bij annulering na aanvang van de cursusdag 50% van het
lesgeld in te houden in verband met administratie- en annuleringskosten.

4.c. Besluit u binnen 14 dagen na inschrijving om de opleiding toch niet te volgen, dan kunt u deze annuleren zonder extra kosten met in acht
name van punt 4a.

4.d. Het lesgeld, dient op tijd (voor aanvang van de cursus) op de rekening van de Magnetic Nail Academy te zijn bijgeschreven. Bij het niet tijdig
of niet geheel betalen van het verschuldigd bedrag/termijn, zal het na één herinnering, direct uit handen gegeven worden, met alle kosten van
dien voor de nalatige debiteur. Het resterende bedrag van de gehele cursus zal aan u berekend gaan worden.

5. Lespakketten

De Magnetic Nail Academy heeft voor diverse modulen lespakketten samengesteld. Deze pakketten bevatten voldoende producten en
gereedschappen om tijdens de lessen mee te werken en om thuis mee te oefenen. Alle producten worden in de les toegelicht en gebruikt. De
lespakketten ontvangt u, na betaling, op de 1e
lesdag van een module. Tijdens de opleiding werkt u uitsluitend met uw eigen materialen tenzij
anders is aangegeven in de bevestigingsbrief. U dient uw naslagwerk, pen en papier mee te nemen.

6. Modellen

U bent zelf verantwoordelijk voor uw modellen. De Magnetic Nail Academy kan niet bemiddelen in het vinden van modellen. Mocht uw model
afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, probeer daarom tijdig een groepje geschikte modellen te vinden zodat u niet onverhoopt
zonder model komt te zitten.

7. Docenten

Docenten van de Magnetic Nail Academy zijn ervaren nagelstylisten. Zij krijgen een uitgebreide didactische training. Alle docenten werken
volgens dezelfde methode. Mocht u onverhoopt een andere docent krijgen, dan is de continuïteit van de lesmethode gewaarborgd.

8. Vooropleiding

Voor onze opleidingen en cursussen is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat u de
Nederlandse taal beheerst en thuis de praktijk veel oefent.

9. Examen

Het examen wordt ongeveer vier maanden na de laatste lesdag afgenomen. De Magnetic Nail Academy organiseert meerdere malen per jaar
landelijke examens.

10. Studiefinanciering

Voor de opleiding van nagelstyling aan de Magnetic Nail Academy is geen studiefinanciering mogelijk. Indien u zich op advies van een
uitkeringsinstantie bij ons laat omscholen tot nagelstylist kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij het UWV of het RBO.

11. Certificaat

Voldoet u aan de eisen die aan een beginnende nagelstylist gesteld worden, dan ontvangt u van ons per techniek een deelcertificaat. Wanneer u
alle techniekmodules succesvol heeft afgesloten, ontvangt u, na overlegging van de reeds behaalde deelcertificaten bij uw laatste examen
automatisch het Magnetic Nail Academy diploma Basis Nagelstylist. Na met goed gevolg afronden van een applicatiecursus ontvangt u een
officieel certificaat van deelname.

12. Klachtenprocedure

Als u ontevreden bent over een onderdeel van de dienstverlening van de Magnetic Nail Academy geldt onderstaande klachtenprocedure.
Deze procedure heeft tot doel om, indien er uwerzijds sprake is van ontevredenheid over de opleiding van de Magnetic Nail Academy c.q.
klachten daaromtrent, de relatie tussen u en ons te herstellen en eventuele klachten op te lossen. Deze procedure heeft dus met name
betrekking op klachten met betrekking tot workshops en cursussen georganiseerd door Magnetic Nail Academy.

De bij deze procedure betrokken personen en instanties zijn dus u, de klant, de Magnetic Nail Academy, het opleidingscentrum en de daarbij
betrokken leraren.

Iedere klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en wel door de dhr. J.J. Steeman.

Klachten kunnen worden ingediend door een mail te sturen aan service@magneticnaildesign.com of per post: Magnetic Nail Academy, t.a.v. J.J.
Steeman, Stemerdingweg 3, 3769 CE Soesterberg. Na binnenkomst van de klacht ontvangt u per ommegaande een ontvangstbevestiging van de
Magnetic Nail Academy. Klachten dienen binnen 10 dagen nadat het feit van de klacht is geconstateerd aan de Magnetic Nail Academy gemeld te
worden.

Iedere klacht dient voorzien te zijn van de contactgegevens van de klager (naam, adres, woonplaats, telefoon). De Magnetic Nail Academy neemt
dan binnen 5 werkdagen contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen. Tevens geeft de Magnetic Nail Academy aan
wanneer de klager een reactie van de zijde van de Magnetic Nail Academy kan verwachten. De Magnetic Nail Academy registreert de klacht en
informeert eventuele overige betrokkene(n) c.q. neemt contact op met deze overige betrokkene(n) en vraagt om een schriftelijke reactie. Op
basis van de informatie verzameld zal de Magnetic Nail Academy een voorstel formuleren en dit aan de klager mede delen.

Klachten zullen in principe binnen een termijn van 3 maanden worden afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om de klacht te kunnen
onderzoeken dan zal de klager daarvan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 2 weken in kennis worden gesteld. Er zal dan
tevens een aangegeven worden wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.

Mocht er op basis van het schikkingsvoorstel van de Magnetic Nail Academy een discussie over het oordeel van de Magnetic Nail Academy
ontstaan omdat er naar idee van de klager geen bevredigende oplossing geboden worden, dan kan de klager zich schriftelijk wenden tot mr. J.
van Dort, Van Dort Advocatuur, Gooimeer 2 – 20 te 1411 DC Naarden, welke als onafhankelijke derde de klachten procedure en het resultaat zal
beoordelen. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend voor Magnetic Nail Academy.

13. Privacy Persoonsgegevens

De Magnetic Nail Academy gebruikt de persoonsgegevens van de cursist uitsluitend voor de correcte uitvoering van het opleidingstraject. De
Magnetic Nail Academy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft medegedeeld tijdens de opleiding.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding
vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de Magnetic Nail Academy verplicht is de vertrouwelijke
informatie aan derden te verstrekken.

14. Aansprakelijkheid

 1. De Magnetic Nail Academy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft
  meegenomen.
 2. De Magnetic Nail Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Magnetic Nail Academy is uitgegaan
  van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
  werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 3. Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten
  van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.
 4. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

15. Beschadiging en diefstal

 1. De Magnetic Nail Academy heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur, producten
  of dergelijke in/aan het pand beschadigt.
 2. De Magnetic Nail Academy meldt diefstal altijd bij de politie.

16. Aanvullende bepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit
reglement, beslist de directie van de Magnetic Nail Academy.